Stupne projektovej dokumentácie

Architektonická štúdia (AS)

Spracovanie architektonickej štúdie na základe všetkých dohodnutých podkladov. Štúdia rodinného domu obsahuje: Situáciu osadenia stavby, pôdorysy stavby, pohľady stavby.

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR)

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie je potrebná v prípade ak sa navrhovaný objekt bude nachádzať v extraviláne obce kde doposiaľ nebola obecným/mestským zastupiteľstvom schválená a spracovaná zastavovacia štúdia.

Dokumentácia pre územné rozhodnutie je potrebná aj v prípade ak navrhovaný objekt nespĺňa technickú náročnosť jednoduchej stavby. V prípade jednoduchej stavby stavebný úrad spojí územné konanie so stavebným konaním a v tomto prípade samotná DUR nieje potrebné realizovať.

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP)

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie je najhlavnejšia časť projektu a slúži na právoplatné vydanie stavebného povolenia. Dokumentácia pre stavebné povolenie nenahrádza realizačný projekt.

Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS)

Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby slúži ako podklad na uskutočnenie stavby, ktorého výsledkom je zrealizovanie projektu zhotoviteľom. Realizačná dokumentácia rieši kritické konštrukčné detaily, ktoré sú dôležité pre správne zhotovenie stavby. Dokumentácia pre realizáciu stavby môže nahrádzať aj dokumentáciu pre stavebné povolenie.

Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby (DSV)

Dokumentácia skutočného vyhotovenia je podkladom pre kolaudačné rozhodnutie a zhotovuje sa po dokončení stavby so zakreslením všetkých zmien ktoré sa zrealizovali pri realizácii diela.


Nezáväzná cenová ponuka

Máte záujem o vypracovanie projektovej dokumentácie?

Neváhajte nás kontaktovať pomocou kontaktného formulára a my vás čoskoro budeme kontaktovať.

Názov E-mail Správa Potvrdiť