Stupne projektovej dokumentácie

Spracovanie projektovej dokumentácie v rámci celého Slovenska


Architektonická štúdia (AS)

Spracovanie architektonickej štúdie na základe všetkých dohodnutých podkladov. Štúdia rodinného domu obsahuje: Situáciu osadenia stavby, pôdorysy stavby, pohľady stavby.

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR)

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie je potrebná v prípade ak sa navrhovaný objekt bude nachádzať v extraviláne obce kde doposiaľ nebola obecným/mestským zastupiteľstvom schválená a spracovaná zastavovacia štúdia.

Dokumentácia pre územné rozhodnutie je potrebná aj v prípade ak navrhovaný objekt nespĺňa technickú náročnosť jednoduchej stavby. V prípade jednoduchej stavby stavebný úrad spojí územné konanie so stavebným konaním a v tomto prípade samotná DUR nieje potrebné realizovať.

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP)

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie je najhlavnejšia časť projektu a slúži na právoplatné vydanie stavebného povolenia. Dokumentácia pre stavebné povolenie nenahrádza realizačný projekt.

Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS)

Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby slúži ako podklad na uskutočnenie stavby, ktorého výsledkom je zrealizovanie projektu zhotoviteľom. Realizačná dokumentácia rieši kritické konštrukčné detaily, ktoré sú dôležité pre správne zhotovenie stavby. Dokumentácia pre realizáciu stavby môže nahrádzať aj dokumentáciu pre stavebné povolenie.

Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby (DSV)

Dokumentácia skutočného vyhotovenia je podkladom pre kolaudačné rozhodnutie a zhotovuje sa po dokončení stavby so zakreslením všetkých zmien ktoré sa zrealizovali pri realizácii diela.


Projekty na mieru

Rodinné domy

• Architektonické štúdie a návrhy stavieb
• Posúdenie stavebného zámeru
• Novostavby rodinných domov –aj pre Štátny Fond Rozvoja Bývania
• Rekonštrukcie rodinných domov-nadstavby, prestavby, prístavby a výstavby rodinných domov
• Projektová dokumentácia k územnému konaniu , stavebnému povoleniu, realizačná dokumentácia
• Podrobné položkové rozpočty stavieb, výkaz výmer
• Projekty vnútorných rozvodov IS : voda, kanalizácia, plyn, elektroinštalácia, slaboprúd, vzduchotechnika, vykurovanie

• Projekty požiarnej ochrany

Polyfunkcie

• Architektonické štúdie a návrhy stavieb
• Posúdenie stavebného zámeru
• Novostavby bytových domov, polyfunkčných objektov, obchodných priestorov, výrobných prevádzok, zariadení pre kultúru a školstvo-jasle, materské škôlky,  zariadenia sociálnych služieb, administratívne a  kancelárske budovy, penzióny, hotely, reštaurácie, pohostinstvá
• Rekonštrukcie existujúcich stavieb-nadstavby, prestavby, prístavby a vstavky
• Projektová dokumentácia k územnému konaniu , stavebnému povoleniu, realizačná dokumentácia
• Podrobné položkové rozpočty stavieb, výkaz výmer
• Projekty vnútorných rozvodov IS : voda, kanalizácia, plyn, elektroinštalácia, slaboprúd, vzduchotechnika, vykurovanie

• Projekty požiarnej ochrany

Ostatné

• Garáže
• prístrešky
• drobné stavby
• altánky
• haly – priemyselné, skladové, výrobné, oceľové
• stavebné úpravy, oplotenie
• projekty sadovníckych úprav – návrhy záhrad
• Statické posudky
• Oporné múry
• Vypracovanie výrobnej dokumentácie
• Zameranie skutkového stavu objektu aj v digitálnej forme

• Poradenstvo v stavebníctve -výber vhodných stavebných materiálov

Nezáväzná cenová ponuka

Máte záujem o vypracovanie projektovej dokumentácie?

Neváhajte nás kontaktovať pomocou kontaktného formulára a my vás čoskoro budeme kontaktovať.

Názov E-mail Tel. číslo Správa Potvrdiť