Technický dozor investora

V prípade, že ste investor, ktorý má záujem kontrolovať dodávateľa stavby formou externej kontroli kvôli zabezpečeniu čo najvyžšej dosiahnutej kvality je pre Vás technický dozor investora to pravé.

Technický dozor investora možno zjednodušene definovať ako Stavebný dozor nad rámec zákona. Úloha technického dozora je preto obdobná. Zahrňuje predovšetkým súlad s:
  • projektovou dokumentáciou
  • s podmienkami stavebných povolení
  • vyjadreniami majiteľov a správcov inžinierskych sietí - voda, kanalizácia, elektro a iné.
  • právnymi predpismi
  • technickými normami
  • zmluvnými podmienkami - harmonogram stavby, rozpočet stavby, kvalita a iné
  • harmonogramom stavby (čas výstavby)
  • rozpočtom stavby resp. cenou stavby
  • Zjednodušene povedané obdobné Technický dozor je Stavebný dozor nad rámec zákona.