Legalizácia stavby - dotatočné stavebné povolenie

Ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia (na čierno) alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu konanie a vyzve vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že sa stavba môže dodatočne povoliť a nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými zákonom a osobitnými predpismi.

Čo obnáša legalizácia stavby

  • Na základe zistení v rámci konania môže stavebný úrad nariadiť stavbu odstrániť na náklady investora.
  • V lepšom prípade sa investorovi určí pokuta za porušenie stavebného zákona.
  • Ďalším problémom môže byť nesúhlas správcov sietí na napojenie stavby z dôvodu nedostačujúcej kapacity príslušnej siete.
  • Keďže účastníkmi konania sú aj susedia dotknutého pozemku, na ktorom stavba stojí, rovnako nemusia súhlasiť s umiestnením, výškou stavby alebo percentom zastavanosti.
  • Rozdiel medzi dodatočným stavebným povolením a stavebným povolením

  • Pri riadnom stavebnom povolení ide o získanie stavebného povolenia vopred, ešte pred začatím stavebným prác.
  • Pri dodatočnom povolení stavby ide o legalizáciu stavby, ktorá bola postavená bez stavebného povolenia.