Stavebný dozor

Kedy je potrebný stavebný dozor?

 • Podľa zákona, je stavebný dozor potrebný pri všetkých stavbách ktoré sú realizované svojpomocne
 • Svojpomocne si môže osoba realizovať iba drobné stavby a jednoduché stavby .

 • Ak sú práce na stavbe realizované dodávateľsky po jednotlivých etapách (hrubá stavba, dokončovacie práce, atď.)
 • Odporúčame : pri stavbe domu na kľúč nezávislý stavebný dozor nad rámec zákona, ktorý skontroluje technologické postupy prác dodávatelskej firmy.
 • Povinnosti stavebného dozora

  Povinnosti stavebného dozoru sú dané stavebným zákonom. Stavebný dozor sleduje spôsob a postup výstavby, či je realizovaná na základe projektovej dokumentácie ktorá bola súčastou stavebného povolenia.

 • dodržanie všeobecných technických požiadaviek
 • dodržanie podmienok územného rozhodnutia a stavebného povolenia
 • stavebný dozor dbá na odstránenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil
 • sleduje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
 • dohliada pri realizáciu stavebných konštrukcií a pracovných postupov
 • rieši technické otázky s dodávateľom stavby
 • kontroluje vedenie stavebného denníka a podpisuje ho
 • zastupuje investora tak, aby celkové náklady neprekročili rozpočet a dodržala sa lehota výstavby
 • zúčastní sa na kolaudačnom rozhodnutí a dohliadne na odstránenie kolaudačných chýb